“Nichigetsu-sama” [Soliluna], un cuento de Ango Sakaguchi