Detalles de autor

Kawaura, Yasuji

  • Vol. 5, núm. 1 (12), enero-abril, 1970 - Reseña
    Kawaura Yasuji y Kimura Takatoshi. Nihon shihon shugi no keizai-kōzō : shiteki bunseki : La estructura del capitalismo japonés : un análisis histórico. Tokio : Nihon hyoronsha, 1966. 228 p.
    Detalles  PDF