Costantini, F. (2021). Zhang Zai, Zhengmeng: Capítulo 1: "Taihe pian". Estudios de Asia y África, 57(1), 151–172. https://doi.org/10.24201/eaa.v57i1.2726