(1)
Maeth Ch., R. Wang Zhongshu, Han Civilization, Yale University Press, 1982, pp. xxii + 261. EAA 1983, 18, 540