(1)
Mei-Ch’in, Y.; García, E.; Ospina, M. Yixué wèisheng puji quánshū. Pekín, 1959. EAA 1977, 12, 402-405