(1)
Costantini, F. Zhang Zai, Zhengmeng: CapĂ­tulo 1: "Taihe pian". EAA 2021, 57, 151-172